Về việc: Không nhận được thư thông báo trúng tuyển

875

Kính gửi các phụ huynh có con trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022

Hôm nay (26/7/2021), nhà trường đã gửi mail thông báo trúng tuyển cho các học sinh. Tuy nhiên có một số học sinh chưa có địa chỉ mail, một số có địa chỉ mail bị sai. Vậy những học sinh nào chưa nhận được mail thì đăng kí nhận mail tại đây  

Nhà trường sẽ bổ sung và gửi thư thông báo trúng tuyển tới từng học sinh sau. Trân trọng!

Đến 17h ngày 28/7/2021, nhà trường đã gửi lại thông báo trúng tuyển cho những học sinh đã có mail, còn lại một số chưa có mail (danh sách sau đây). Do vậy, nhà trường chưa thể gửi được thông báo về gia đình. Trân trọng!

Phụ huynh thường xuyên theo dõi Mail để cập nhật các thông báo mới từ nhà trường.

Danh sách chưa có Mail