QUY CHẾ TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN NĂM 2024-2025

2365

Trường THCS Chu Văn An thông báo quy chế tuyển sinh năm học 2024-2025

Ban hành theo QĐ số 1583 QĐ/UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện Thanh Trì

https://thcschuvanantt.hanoi.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/quy-che-tuyen-sinh-truong-thcs-chu-van-an-thanh-tri-ha-noi/ctfull/1611/27372