MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI DIỄN “TIẾNG HÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN” NĂM HỌC 2019 – 2020

939