Lớp 9

Bài giảng môn toán lớp 9 trên truyền hình

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Luyện tập góc có đỉnh bên trong đường tròn
Phương trình bậc ba một ẩn
Cung chứa góc và luyện tập