Tiết 40: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông