Phép nhân phân số – Tc cơ bản của phép nhân phân số