Học trên truyền hình

Toán 6

Mở rộng khái niệm về phân sô

Phân số bằng nhau

Tính chất cơ bản của phân số

Rút gọn phân số

Quy đồng mẫu nhiều phân số

So sánh phân số

Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Phép nhân phân số

Phép trừ phân số

 

Toán 7:

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Khái niệm biểu thức đại số

Toán 8

  1. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

2. MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỌC: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

3a. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

3b. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 2

4. MÔN TOÁN – LỚP 8 | TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG: TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

5. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG III

6. MÔN TOÁN – LỚP 8 | TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI VÀ THỨ BA

7. MÔN TOÁN – LỚP 8 | LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

8. MÔN TOÁN – LỚP 8 | CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG

9. MÔN TOÁN – LỚP 8 | CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG

10. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 8 | LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

11. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ÔN TẬP CHƯƠNG 3 

12. MÔN TOÁN – LỚP 8 | BẤT PHƯƠNG TRÌNH – LUYỆN TẬP

13. MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

14. MÔN TOÁN – LỚP 8 | PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

15. MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

16. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 8 | ĐẠI SỐ: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

17. MÔN TOÁN – LỚP 8 | HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

18. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 8 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC)

19. MÔN TOÁN – LỚP 8 | ÔN TẬP CUỐI NĂM

20. MÔN TOÁN – LỚP 8 | Định lí Ta-lét, tính chất đường phân giác của tam giác 

 

Toán 9

1. MÔN TOÁN – LỚP 9 | HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 
2. MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC | 9H15 NGÀY 13.03.2020 | HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
3. MÔN TOÁN – LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
4. MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC: CUNG CHỨA GÓC VÀ LUYỆN TẬP
5. MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
6. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: TỨ GIÁC NỘI TIẾP 
7. MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN VÀ LUYỆN TẬP
8. MÔN TOÁN – LỚP 9 | HÌNH HỌC: LUYỆN TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP
9. MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PT BẬC 2 MỘT ẨN
10.MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH HỌC: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP – ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
11. MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐẠI SỐ: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN CỦA PT BẬC 2 
12. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 
13. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HỆ THỨC VIETE VÀ ỨNG DỤNG 
14. MÔN TOÁN – LỚP 9 | ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
15. MÔN TOÁN – LỚP 9 | LUYỆN TẬP: HỆ THỨC VIETE VÀ ỨNG DỤNG
16. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 
17. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾT 2) 
18. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ
19. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | HÌNH NÓN. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
20. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾT 1)
21. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PT
22. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
23. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV
24. MÔN TOÁN HỌC – LỚP 9 | ÔN TẬP CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC)
25. MÔN TOÁN – LỚP 9 | CHUYÊN ĐỀ 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
26. MÔN TOÁN – LỚP 9 | MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH TỨ GIÁC NỘI TIẾP

 

Tiếng Anh

Môn tiếng anh bài 1

Ôn tập tiếng anh bài 1