Đáp án cuộc thi tìm hiểu biển đảo việt nam – Tuần 1

101

Đáp án cuộc thi tìm hiểu biển đảo việt nam – Tuần 1

1. Vị trí của Biển Đông?

a. Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,4 triệu km2, trải rộng từ 3 độ vĩ Bắc đến 27 độ vĩ Bắc và từ 100 độ kinh Đông đến 122 độ kinh Đông.

b. Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải rộng từ 3 độ vĩ Bắc đến 26 độ vĩ Bắc và từ 100 độ kinh Đông đến 121 độ kinh Đông.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

c. Biển Đông là một biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,6 triệu km2, trải rộng từ 3 độ vĩ Bắc đến 26 độ vĩ Bắc và từ 100 độ kinh Đông đến 122 độ kinh Đông.

2. Hiện nay ở nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển? Với bao nhiêu huyện ven biển và bao nhiêu huyện đảo?

a. 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 124 huyện ven biển và 11 huyện đảo.

b. 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 125 huyện ven biển và 12 huyện đảo.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

c. 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 125 huyện ven biển và 13 huyện đảo.

3. Luật biển Việt Nam năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày tháng năm nào? Bao gồm mấy chương và bao nhiêu điều?

a. Ngày 20/6/2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; 07 chương và 50 điều.

b. Ngày 21/6/2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; 07 chương và 55 điều.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

c. Ngày 22/6/2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; 07 chương và 60 điều.

4. Đoạn trích “…Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển…” được nêu trong văn kiện nào?

a. Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

c. Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 05/03/2020 của Chính phủ.

5. Sau hơn 4 năm chuẩn bị và 9 năm đàm phán, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (Công ước Luật Biển 1982) được ký vào ngày tháng năm nào? Với sự tham gia của bao nhiêu quốc gia? Có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

a. Ký ngày 10/12/1982, 107 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực ngày 16/11/1994.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. Ký ngày 20/11/1982, 107 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực ngày 06/11/1994.

c. Ký ngày 10/10/1982, 109 quốc gia (trong đó có Việt Nam); có hiệu lực ngày 16/11/1994.

6. Theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức đường vận tải trên biển vào thời gian nào?

a. Tháng 5 năm 1959.

b. Tháng 6 năm 1959.

c. Tháng 7 năm 1959.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

7. Thành tích vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam từ chuyến đi đầu tiên đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) của Đoàn 125 anh hùng?

a. 2.290 lượt tàu vận chuyển 183.013 tấn vũ khí, đạn dược; 82.068 lượt cán bộ, chiến sỹ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

b. 3.295 lượt tàu vận chuyển 183.103 tấn vũ khí, đạn dược; 92.068 lượt cán bộ, chiến sỹ.

c. 1.298 lượt tàu vận chuyển 283.313 tấn vũ khí, đạn dược; 82.068 lượt cán bộ, chiến sỹ.

Trên đây là Đáp án thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển – Tuần 3.